Systrar

Mer om Vikskolan

Vikskolan en F-9  skola med ca 320 elever.  Från förskoleklass till årskurs 5 finns 2 paralleller. Från årskurs 6-9 är vi enparallelliga.  Skolan bedriver ett aktivt arbete för att möta framtidens kunskapskrav. Vi använder oss av modern teknik som en naturlig del i elevens utveckling. Alla elever  använder  lärplattor (iPad) eller dator i undervisningen, från årskurs 3 har eleven en egen. Vi arbetar i grupper som utmanar varje elevs nyfikenhet och stimulerar till maximal kunskapsutveckling.

Vikskolan har 2 arbetslag  Rönn/Kastanj F – 3 och Äppeleken  4 – 9. Fritids och skola ingår i samma arbetslag och delar till viss del även lokaler vilket gör att vår filosofi ”Barnet hela dagen” blir en självklarhet. Något som skapar trygghet och dessutom ger oss goda möjligheter att ha en helhetssyn på elevernas lärande.

Eleverna får undervisning av ämnesbehöriga lärare och får lära sig utifrån sina förutsättningar, inte enbart efter ålder!  Alla elever utvecklas olika och genom vårt arbetssätt kan vi  ge varje enskild elev  vad den behöver för att utvecklas maximalt. Med detta arbetssätt har vi flera vuxna som ser eleverna och som kan ge dem vad de behöver, alla elever blir sedda!

Förskoleklasserna bildar varsin grupp. De är nya på skolan och behöver ”växa in” i skolmiljön och lära sig skolans kultur. Vi har då möjlighet att ge eleven den hjälp den behöver samt att dela upp eleverna på olika sätt. Förskoleklassen har inte uppnående mål som de måste nå, men självklart arbetar de vidare om/när de kan läsa och skriva.

Eleverna i årskurs 1 och 9  undervisas i grupper mellan 5 – 25 elever. För att ge varje elev den bästa undervisningen och möjlighet till utveckling undervisas de av ämnesutbildade och kompetenta pedagoger.

Kvalitet och Resultat. Vi har valt att dokumentera elevernas utveckling i vårt Webbaserade system InfoMentor där du som vårdnadshavare lätt kan följa ditt barns utveckling. Vi har skapat en struktur och rutiner för vårt löpande kvalitetsarbete. Under läsåret tar vi därför fram resultat och prognoser vid olika tillfällen för analys och utifrån det göra förbättringar av verksamheten.

Vi har ett skolråd  för samarbetet mellan hem och skola. Tillsammans arbetar vi för skolans bästa utveckling.

Fritidshemsverksamheten. Fritids är öppet mellan kl. 06.30—17.30. Jullov och sommarlov samordnar vi verksamheten med Frestaskolan och Odenskolan. På fritids arbetar vi med barnens sociala kompetens med fokus på gruppen, samtidigt som barnens intressen, ålder och mognad styr verksamheten. Vi erbjuder en variation av aktiviteter och samarbetar också med olika idrottsföreningar.

Du som förälder:

  • Vi kontaktar hemmet om något särskilt har hänt under dagen och förväntar oss att du/ni tar kontakt om det är något vi behöver veta.
  • Vi inbjuder till utvecklingssamtal en gång per termin.
  • Vi inbjuder till föräldramöte minst en gång/läsår.