Systrar

Elevhälsa

Elevhälsan bedrivs utifrån Socialstyrelsens riktlinjer.

 

Magnetica Educations skolhälsovård sköts av Skolhälsan.

Skolsköterska är Emma Lanstad. Hon finns på varje skola en dag i veckan kl. 9.00 – 15.00
emma.lanstad@skolhalsan.se 

Måndagar – Frestaskolan

Tisdagar  – Vikskolan

Torsdagar – Odenskolan

Vi på Skolhälsan har alltid eleven i fokus och har som mål att bevara och om möjligt förbättra barn och ungas hälsa. Vi försöker i möjligaste mån röja hinder för deras lärande, utveckling och hälsa. Här spelar livsstilsfaktorer såsom sömn, kost och motionsvanor en stor roll. Därför bjuder vi regelbundet in eleven och dennes vårdnadshavare till hälsokontroller där man bland annat samtalar kring elevens mående och vardag. Detta samtal anpassas självklart efter elevens utvecklingsålder. Samarbetet med vårdnadshavarna och det personliga mötet ser vi som en nödvändig förutsättning för det hälsofrämjande arbetet.

Vi bjuder in eleven tillsammans med vårdnadshavare till en hälsokontroll vartannat år och erbjuder generellt vaccinationer för samtliga elever i årskurs 2 och 8, samt årskurs 5 för flickor. Vårdnadshavare är alltid varmt välkomna att närvara när deras barn ska träffa skolsköterskan, men det är aldrig något vi kräver. Om och när eleven ska träffa skolläkaren önskar vi dock gärna att en vårdnadshavare följer med.

Alla hälsokontroller, vaccinationer och övriga kontroller utförs på skolan under skoltid, men kan om så önskas även utföras på Skolhälsans mottagning i Sollentuna.

Nedan följer en mer utförlig beskrivning om vad som erbjuds i varje årskurs.

Självklart är man som elev, vårdnadshavare eller skolpersonal välkommen att ta kontakt med oss närsomhelst utöver detta.

Årskurs F

Eleven bjuds in till en hälsokontroll där man samtalar kring elevens allmänna hälsa och mående. Elevens längd, vikt, syn och hörsel kontrolleras, och följs vid behov upp.

Pojkars testiklar kontrolleras vid behov. Man får inför detta besök hem en hälsoblankett att fylla i och ta med till mötet.

Årskurs 2

Eleven bjuds in till en hälsokontroll där man samtalar kring elevens allmänna hälsa och mående. Man kontrollerar elevens längd, vikt och syn.

I årskurs 2 erbjuds eleven även en påfyllnadsvaccination mot mässling, röda hund och påssjukan: Priorix. Denna vaccination har barnet fått första dosen av på BVC om man följt det svenska vaccinationsprogrammet, och många elever har även fått dos 2 i förskoleklass. Denna vaccination erbjuds alltså de elever som inte redan har fått den.

Inför denna vaccination skickar vi ut ett vaccinationstillstånd för vårdnadshavare att fylla i. Detta tillstånd ska sedan tas med till vaccinationstillfället. Vi vaccinerar aldrig någon elev utan vårdnadshavares tillstånd.

Årskurs 3

I årskurs 3 bokar vi främst in elever för återbesök. Detta kan vara exempelvis uppföljning av längd och vikt eller en ny hörselkontroll.

Årskurs 4

Eleven bjuds in till en hälsokontroll där man samtalar kring elevens allmänna hälsa och mående. Längd, vikt, syn och rygg kontrolleras och följs upp vid behov.

 Årskurs 5

I årskurs 5 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinet vi ger heter Gardasil och ges i två doser med 6-12 månaders mellanrum. Tillsammans med kallelsen till den första dosen Gardasil skickar vi även hem ett kort informationsblad kring vaccinationen med information om var man kan läsa mer om den, samt ett vaccinationstillstånd för vårdnadshavare att fylla i. Detta tillstånd ska sedan tas med till vaccinationstillfället. Inför den andra dosen skickas endast en kallelse ut.

 Årskurs 6

Eleven bjuds in till en hälsokontroll där man samtalar kring elevens allmänna hälsa och mående. Elevens längd, vikt, syn och rygg kontrolleras och följs upp vid behov.

Årskurs 7

I årskurs 7 bokar vi återigen främst in elever för återbesök.

Årskurs 8

Eleven bjuds in till en hälsokontroll där man samtalar kring elevens allmänna hälsa och mående. Man diskuterar även bland annat konsekvenserna av tobaksanvändning.

Elevens längd, vikt, syn och rygg kontrolleras och följs upp vid behov. Inför denna hälsokontroll skickas en hälsoblankett hem för eleven att fylla i och ta med till mötet med skolsköterskan.

I årskurs 8 erbjuds samtliga elever också en påfyllnadsvaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Även denna vaccination har eleven normalt fått tidigare doser av på BVC om man följt det svenska vaccinationsprogrammet.

Årskurs 9

I årskurs 9 bokar vi in elever för återbesök eller vid önskemål.

Vaccinationer

(Samtliga elever som inte redan fått denna vaccination) erbjuds Priorix dos 2 i årskurs 2, en påfyllnadsvaccination mot mässling röda hund och påssjukan. Flickorna i årskurs 5 erbjuds två doser av Gardasil mot HPV (humant papillomvirus), och i årskurs 8 erbjuds samtliga elever Boostrix – en påfyllnadsvaccination mot difteri och stelkramp. Vid behov erbjuds även kompletteringsvaccinationer, exempelvis om en elev missat någon vaccination på BVC eller inte följt det svenska vaccinationsprogrammet.

Utredningssamtal

Vid behov förbereder vi utredningar av elever – exempelvis om misstanke uppstår att eleven har ADHD, dyslexi eller liknande. Skolsköterskan eller skolläkaren skickar då remiss till annan vårdinstans.

Sjukvård

Som en extra service erbjuds samtliga elever på Magnetica Education AB möjlighet att vid sjukdom söka läkartid hos Sollentunahälsans läkare på mottagningen i Sollentuna. Detta står utanför skolans åtagande.

Övrigt

Den aktiva mottagningstiden på skolan är mellan kl. 09:00-15:00. Det är under denna tid elever bokas in.

Önskar man kontakt med Skolhälsan för exempelvis tidsbokning, frågor eller annat så nås vi bäst på info@skolhalsan.se eller telefonnummer 08-92 85 84.

Man kan även maila direkt till någon av våra administratörer; Sofie Landgren eller Lina Eriksson på sofie.landgren@skolhalsan.se respektive lina.eriksson@skolhalsan.se.