Systrar

Gemensamt för våra skolor

Lust att lära och tro på framtiden är våra skolors gemensamma vision!

Hos oss får ditt barn kunskaper, utveckling och inflytande

Kunskaper

 • Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras, särskild vikt läggs vid matematik och svenska.
 • Alla elever ska ges samma möjligheter att utveckla sina färdigheter och använda sina kunskaper.
 • Samtliga elever och föräldrar ska ha kännedom om de mål som styr undervisningen.

Kunskapsbedömning

 • Våra kunniga pedagoger har huvudansvar för elevens kunskapsutveckling och utvecklar ständigt sin undervisning, kunskapssyn och säkerhet i kunskapsbedömning för att leda eleven mot målen.
 • Eleven ska successivt ta större ansvar för sina studier och kunna värdera sina resultat.
 • Kunskapsutvecklingen dokumenteras genom t.ex. IUP och skriftliga omdömen från årskurs 1. I vårt digitala system (PODB) kan du som förälder lätt följa ditt barns utveckling.

Inflytande

 • Eleverna skall successivt utöva ett allt större inflytande över sitt lärande, individuella utvecklingsplanen och sin arbetsmiljö.
 • Alla elever och föräldrar skall kontinuerligt ges tydlig information om elevens kunskapsutveckling mot målen.
 • Elevens individuella kunskapsmål skall upplevas som positiva och utmanande och utgå från elevens individuella behov och intressen.
 • Eleverna genomför elevledda utvecklingssamtal.

Skolornas arbete med värdegrundsfrågor

 • Alla elever ska känna till och tillämpa skolans värdegrund.
 • Elevdemokrati och elevinflytande sker formellt genom klassråd, elevråd och matråd.
 • Elevens inflytande över det egna lärande ska uppmuntras.
 • Kontinuerlig utbildning av personal och elever med stöd av organisationen Friends.
 • Olika utbildningar, varierande läromedel och arbetssätt som stärker värdegrunden.
 • Likabehandlingsplan som ett levande verktyg.

Fritidshemsverksamheten

 • All personal i våra skolor har kännedom om och förståelse för barnets hela dag och utvecklar ständigt arbetet inom och mellan arbetslagen i våra skolor.
 • Fritids kompletterar skolan genom en stimulerande verksamhet där lek och skapande är naturliga inslag utifrån barnets behov och intressen.
 • Lokalerna utrustas så att de stödjer barns lärande och utveckling både enskilt och i grupp.

Skolorna kommer särskilt att prioritera följande arbetssätt och arbetsformer

 • Skolan ska präglas av trygghet och goda kunskaper.
 • Arbete i arbetslag, med elevens utveckling i centrum.
 • Ämnesövergripande och problembaserat arbetssätt där omvärlden är en viktig tillgång.
 • En verksamhet som är öppen för omvärlden, för nya idéer och metoder genom aktuell forskning.

Om du väljer någon av våra skolor så erbjuder vi

 • Pedagoger som medvetet stärker barnets lust att lära.
 • Tydlig dokumentation som beskriver elevens kunskapsutveckling i relation till målen (digitala systemet Infomentor).
 • En stimulerande lärmiljö med bland annat lärplattan (iPad) i undervisningen.
 • Fysiska aktiviteter varje dag för en hälsosam livsstil.
 • Gott samarbete mellan hem och skola.

Magnetica Educations skolor satsar på Natur och teknik för alla. Vi är de enda skolorna  i Upplands Väsby som är medlemmar i den riksomtäckande organisationen NTA

NTA (Natur och Teknik för Alla) är framtaget i ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Magneticas skolor är de enda skolorna i Väsby som använder sig av hela Friendsprogrammet

Här kan du läs mer om Friends!