Systrar

Skolor

Lust att lära och tro på framtiden är våra skolors gemensamma vision

 

Hos oss får ditt barn kunskaper, utveckling och inflytande.

Kunskaper

 • Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras, särskild vikt läggs vid matematik och svenska.
 • Alla elever ska ges samma möjligheter att utveckla sina färdigheter och använda sina kunskaper.
 • Samtliga elever och föräldrar ska ha kännedom om de mål som styr undervisningen.

Kunskapsbedömning

 • Våra kunniga pedagoger har huvudansvar för elevens kunskapsutveckling och utvecklar ständigt sin undervisning, kunskapssyn och säkerhet i kunskapsbedömning för att leda eleven mot målen.
 • Eleven ska successivt ta större ansvar för sina studier och kunna värdera sina resultat.
 • Kunskapsutvecklingen dokumenteras genom IUP och skriftliga omdömen från årskurs 1. I vårt informationssystem, Infomentor, kan du som förälder följa ditt barns utveckling.

Inflytande

 • Eleverna skall successivt utöva ett allt större inflytande över sitt lärande, individuella utvecklingsplanen och sin arbetsmiljö.
 • Alla elever och föräldrar skall kontinuerligt ges tydlig information om elevens kunskapsutveckling mot målen.
 • Elevens individuella kunskapsmål skall upplevas som positiva och utmanande och utgå från elevens behov och intressen.

Skolornas arbete med värdegrundsfrågor

 • Alla elever ska känna till och tillämpa skolans värdegrund.
 • Elevdemokrati och elevinflytande sker formellt genom klassråd, elevråd och matråd.
 • Elevens inflytande över det egna lärande uppmuntras.
 • Kontinuerlig utbildning av personal och elever med stöd av organisationen Friends.
 • Personalen får olika utbildningar, har varierande läromedel och arbetssätt som stärker värdegrunden.
 • Likabehandlingsplanen är ett levande verktyg.

Fritidshemsverksamheten

 • All personal i våra skolor har kännedom om och förståelse för barnets hela dag och utvecklar ständigt arbetet inom och mellan arbetslagen i våra skolor.
 • Fritids kompletterar skolan genom en stimulerande verksamhet där lek och skapande är naturliga inslag utifrån barnets behov och intressen.
 • Lokalerna utrustas så att de stödjer barns lärande och utveckling både enskilt och i grupp.

Skolorna prioriterar följande arbetssätt och arbetsformer

 • Skolan präglas av trygghet och goda kunskaper.
 • Personalen arbetar i arbetslag, med elevens utveckling i centrum.
 • Ämnesövergripande och problembaserat arbetssätt där omvärlden är en viktig tillgång.
 • En verksamhet som är öppen för omvärlden, för nya idéer och metoder.

Om du väljer någon av våra skolor så erbjuder vi

 • Pedagoger som medvetet stärker barnets lust att lära.
 • Tydlig dokumentation som beskriver elevens kunskapsutveckling i relation till målen, som finns i det digitala systemet Infomentor.
 • En stimulerande lärmiljö med bland annat lärplatta, iPad, i undervisningen.
 • Fysiska aktiviteter varje dag för en hälsosam livsstil.
 • Gott samarbete mellan hem och skola.