Systrar

Klagomålshantering

”Dina synpunkter – en del av vårt kvalitetsarbete”

Inom Magnetica Education betraktar vi dina synpunkter och eventuella klagomål som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Dina synpunkter, både positiva och negativa är därför betydelsefulla och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Vänd dig i första hand till den personal det berör, det kan du göra i den dagliga kontakten. Om du inte känner dig nöjd  så går du vidare enligt följande:

Rutiner – Klagomalshantering – Elev-Vardnadshavare – Skola

Rutiner – Klagomalshantering – Vardnadshavare – Forskola

Blankett Skola

Blankett Forskola

 

Klagomål skall alltid hanteras skyndsamt. Samtliga klagomål sammanställs och lämnas till närmaste chef som i sin tur anmäler till huvudmannen.

 

Revideras en gång per år.